Regulamin

ROZDZIAŁ I – Informacje ogólne

 1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego („Sklep”), znajdującego się pod adresem www.medycynaestetyczna24.waw.pl („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna-sprzedaży.
 2. Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży przez internet Voucherów kwotowych, to jest elektronicznych plików ze spersonalizowanym kodem o określonej kwocie w postaci pliku komputerowego udostępnianego Kupującemu przez Sprzedawcę, zwanych dalej: „voucherem”.
 3. Sklep nie prowadzi sprzedaży egzemplarzy voucherów w formie papierowej. Kupujący natomiast może we własnym zakresie wydrukować zakupiony voucher który otrzyma na wskazany adres e-mail.
 4. Sklep prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep może prowadzić sprzedaż także na terenie innych państw.
 5. Właścicielem Sklepu jest Medycyna Estetyczna Dr Ertuganow Sp.z o.o. ul. Popularna 19/2 02-473 Warszawa.
 6. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez:
    1. pocztę elektroniczną: kontakt@medycynaestetycza24.waw.pl, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godzinach 10:00 – 20:00, oraz z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
    2. na numer telefonu komórkowego: 505 101 901. Kontakt ze Sprzedawcą przez telefon może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłat telefonicznych, jak za połączenie telefoniczne według stawki operatora. Nie pobiera się wyższych niż wynikające z tych stawek opłat za korzystanie z linii telefonicznej.
 7. Sklep nie prowadzi sprzedaży voucherów na rzecz osób niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, mających w momencie zakupu miejsce zamieszkania lub stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kupujący, dokonując zakupu, oświadcza, iż jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług lub też, iż ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W razie nieprawdziwości tego oświadczenia, Kupujący, który dokonał zakupu, obowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, które Sprzedawca poniósł wskutek nieprawdziwości oświadczenia, w szczególności równowartości podatku od towarów i usług wraz z odsetkami, wszelkich kar, grzywien w postępowaniu podatkowym, karno-skarbowym, mandatowym lub administracyjnym, kosztów pomocy prawnej oraz wszelkich innych szkód, które poniósł Sprzedawca. Sprzedawca może w takim wypadku żądać w szczególności od Kupującego kary umownej w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz dalszego odszkodowania.

§ 2 [Voucher kwotowe]

 1. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami vovhera (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności dostępną do zrealizowania kwota oraz przeznaczeniem), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami oraz innymi kosztami, oraz minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
 2. Vocher udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie .pdf

§ 3 [Korzystanie ze Sklepu]

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja. Konieczne są:
    1. uprzednia akceptacja Regulaminu przez Kupującego,
    2. zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.

§ 4 [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu]

 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
    1. dostęp do internetu;
    2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0;
    3. włączona obsługa cookies oraz JavaScript;
    4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 2. Warunkiem korzystania z voucherów jest:
    1. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki (np. Adobe Reader w wersji nie niższej niż 5.0);
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

§ 5 [Autorskie prawa majątkowe. Ochrona treści na stronie Sklepu]

 1. Vouchery stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Voucherów przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.
 3. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową Vouchera , przy czym kopia ta nie może być być drugi raz wykorzystana. Voucher ma personalny kod, który chroni kupującego i sprzedającego aby został on wykorzystany tylko raz i tylko przez osobę legitymującą się kodem vouvhera.
 4. W szczególności Kupującemu nie wolno:
    1. zwielokrotniać Vouchera lub dokonywać jego rozpowszechniania; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej,
    2. udostępniać Vouchera jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej,
    3. najmować i użyczać Vouchera; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej,
    4. ingerować w treść i zawartość Vouchera,
    5. usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Voucher.
 5. Do Voucherów nie stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, o dozwolonym użytku, ponieważ stanowią one programy komputerowe (art. 77 prawa autorskiego).
 6. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Vouchera osoba, która dopuściła się naruszenia (także Kupujący), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3-krotnej wysokości ceny brutto tego Vouchera za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

ROZDZIAŁ II – zawieranie umów kupna-sprzedaży

§ 6 [Zaproszenie do negocjacji]

 1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Voucherów, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Voucherów oraz cen znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§ 7 [Złożenie zamówienia]

 1. Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż wyszuka interesujący go Voucher, zapozna się z informacjami i kwotą, o których mowa w § 2 ust. 1, kliknie na przycisk „Dodaję do koszyka” i następnie prawidłowo wypełni formularz zamówienia. Na początku składania zamówienia Kupujący uzyskuje jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 2. Przed wysłaniem formularza zamówienia przez Kupującego pojawia się przycisk z widocznymi słowami: „Kupuję i płacę”. Z chwilą kliknięcia na ten przycisk następuje złożenie zamówienia przez Kupującego.
 3. Doręczenie formularza zamówienia Sprzedawcy przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Vouchera w tym zamówieniu wskazanego.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego, w takim wypadku zamówienia nie będą realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.
 5. Sprzedawca dokonuje przyjęcia zamówienia poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia. E-mail ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży Vouchera, zawiera on podsumowanie zamówienia wraz z ceną do zapłaty i linkiem do strony, na której można dokonać płatności. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 6. Sprzedawca ma obowiązek – najpóźniej w chwili złożenia oferty przez Kupującego będącego konsumentem uzyskania od niego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy.

§ 8 [Cofnięcie i zmiany w zamówieniu]

 1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie do momentu jego złożenia.
 2. W przypadku pomyłki Kupującego co do ilości zamawianych Voucherów lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, ma on prawo do zmiany zamówienia w ciągu 2 godzin od przyjęcia zamówienia, chyba że dokonał już płatności. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.
 3. W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w § 6-7.

§ 9 [Rozpoczęcie realizacji zamówienia, zapłata Ceny]

 1. Ceny Voucherów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT oraz informację o wszelkich innych opłatach (jeśli takie się należą). Są one każdorazowo widoczne dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności.
 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednia zapłata Ceny przez Kupującego.
 3. Wszelkie koszty zapłaty (w tym koszty przelewu transgranicznego) obciążają Kupującego.
 4. Jeżeli Kupujący nie zapłaci Ceny, Sprzedawca może przez okres 15 dni od dnia zawarcia umowy wysyłać na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail przypomnienie o obowiązku zapłaty Ceny. Jeśli Kupujący nie chce otrzymywać tych informacji, może zrezygnować z ich otrzymywania, w każdym czasie, przez wiadomość e-mail wysłaną do Sprzedawcy lub przez kliknięcie na link znajdujący się w e-mailu od Sprzedawcy pod taką informacją.
 5. Sprzedawca nie może żądać od Kupującego będącego konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.

§ 10 [Realizacja zamówienia]

 1. Z chwilą zaksięgowania zapłaty Ceny na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wysyłany jest na wskazany adres mailowy plik cyfrowy.
 2. W przypadku gdy Kupujący nie dokona pobrania pliku z zakupionym Voucherem w ciągu 24 godzin obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, który wyśle zakupiony Voucher jako załącznik na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia kontaktu.
 3. W przypadku nieotrzymania e-maila, o którym mowa w ust. 1, Kupujący w pierwszej kolejności jest obowiązany sprawdzić folder „spam”, w celu ustalenia, czy nie znajduje się w nim e-mail. Jeśli taki e-mail nie znajduje się w folderze „spam”, Kupujący obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i podać e-mail podany w formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę Ceny (wydruk z konta bankowego itd.). Kupujący jest obowiązany postępować zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy na każdym etapie wyjaśniania zaistniałej sytuacji, aż do jej rozwiązania.
 4. Kupujący nie ma prawa udostępniać Linku innym osobom. W przypadku naruszenia tego obowiązku Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną.

§ 11 [Faktura]

 1. Na żądanie Kupującego zostanie mu wystawiona faktura VAT.
 2. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT, obowiązany jest podać prawidłowo wszelkie wymagane przez przepisy prawne dane do faktury, najpóźniej w momencie składania zamówienia.
 3. Faktura wystawiana jest do 7 dni od chwili udostępnienia Linku, chyba że przepisy szczególne nakazują inny termin. Faktura będzie wysyłana jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę VAT w formie papierowej, to chęć jej otrzymania powinien zgłosić na adres kontakt@medycynaestetyczna24.waw.pl.

ROZDZIAŁ III – prawo odstąpienia, zwroty, reklamacje

§ 12 [Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia pobrania przez Kupującego Vouchera.
 2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta (zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.
 3. Odstąpienie od umowy wykonuje się przez oświadczenie złożone Sprzedawcy w formie e-mailowej z adresu e-mail wskazanego przy składaniu zamówienia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (§ 1 ust. 6).
 4. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub zniszczenia wszelkich egzemplarzy zakupionego Vouchera, ze wszelkich nośników, w szczególności:
    1. usunięcia z pamięci komputera lub innego urządzenia w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie,
    2. zniszczenia wszelkich egzemplarzy drukowanych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.
 5. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie Voucherów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z niego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania Voucherów ze Sklepu.
 9. Odstąpienie nie będzie uważane za skuteczne, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości, iż wykonywanie przez Kupującego uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, nosi cechy nadużycia (wielokrotne odstąpienie, kupowanie wielu Voucherów po kolei i następnie odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży każdego z nich, itp.). O odmowie uwzględnienia odstąpienia Sprzedawca poinformuje Kupującego w terminie 7 dni od doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu. Milczenia Sprzedawcy nie uważa się za uwzględnienie odstąpienia.